Skip to main content

Oznam

Vážení rodičia! V stredu 17.4.2024 o 16:00h sa uskutočnia triedne aktívy ZRŠ

S úctou PaedDr. F.Ňaršanský - RŠ

Dotazník

k zápisu žiaka do 1.ročníka Základnej školy, Pribinova 34, Trebišov pre školský rok 2024/2025.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate súhlas Základnej škole Pribinova 34, Trebišov so spracovaním uvedených osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. pre účely prípravy a zápisu dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025.

Povinnosti rodičov:

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2024 (vrátane) šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt (ďalej len spádová škola) alebo do inej školy vybranej zákonným zástupcom. Dôležité je, dostaviť sa v stanovenom dátume k riadnemu zápisu na vami vybranú základnú školu. 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky).

Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. 

Legislatíva k zápisu deti

- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

- všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN)o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa bude konať v priestoroch našej školy osobne s dieťaťom.

Je potrebné si so sebou priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa 

Termíny zápisu do školy

Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. do 30. apríla 2024. Všetky ostatné skutočnosti ako presný termín, miesto a pod. určí každý riaditeľ školy individuálne. Začnite si preto kontrolovať webové stránky škôl, o ktoré sa zaujímate, aby ste termín nepremeškali. Na našej základnej škole sa zápis uskutoční v pracovných dňoch od 1. - 15. apríla 2024.

Elektronická prihláška bude spustená od  marca 2024.

Priebeh zápisu

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa,  doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPP .

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • miesto narodenia
 • národnosť
 • štátna príslušnosť
 • trvalé bydlisko dieťaťa
 • v prípade žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa 

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťuje záujem o povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a zisťuje sa aj záujem o ŠKD a ŠJ.

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad Čestným vyhlásením zákonného zástupcu.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy Písomné vyhlásenie.

Učitelia zisťujú počas zápisu ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty, či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je Vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

Ak dietata po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Povinnou súčasťou žiadosti je súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlas príslušného zariadenia CPP s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  

Dôvodom na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole môže byť:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, vek
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedávé na nové veci, nekladie otázky;
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

Vitajte na stránkach základnej školy PRIBINOVA 34 v Trebišove

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Vážení rodičia!

V zmysle zákona o e-Governmente  č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané riaditeľom školy, alebo štatutárom školy, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky www.slovensko.sk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený  použitím mandátneho certifikátu  s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Nemáte aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk?

 V prípade, ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude "Doložka o autorizácii" k elektronizácii úradného dokumentu. Dokument nebude podpísaný klasickým podpisom ani pečiatkou.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou PaedDr. František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy