Skip to main content

Profil a história školy

5. októbra 1992 sa mesto Trebišov obohatilo o novú základnú školu na sídlisku Sever. Na slávnostnom otvorení školy sa zúčastnil primátor nášho mesta Ing. Dušan Poľacký a riaditeľ školskej správy pán Bačkovský. Na základe konkurzného konania sa riaditeľom tejto školy stal RNDr. Miroslav Telepovský.

Slávnostné otvorenie školyOtvorenie tejto školy bolo veľkým prínosom najmä pre ZŠ M. R. Štefánika, ktorú vtedy navštevovalo 1200 žiakov, pri maximálnej kapacite 800 žiakov. ZŠ na sídlisku Sever sa mala podľa plánu otvoriť  1. 9. 1992. Lenže ešte v januári bola postavená iba jej hrubá stavba. Málokto veril, že sa škola včas dokončí. Vďaka vtedajšiemu riaditeľovi školskej správy p. Bačkovskému sa učebná časť mohla odovzdať do užívania síce po termíne, ale len s mesačným sklzom. Z finančných dôvodov sa celá stavba nestihla dokončiť. Vyučovanie v novej škole sa nezačalo hneď v septembri. Všetci žiaci začali školskú dochádzku na ZŠ M.R. Štefánika. S učivom sme nemeškali, lebo k presunu na novú školu došlo zo dňa na deň. Začínali sme s 12-timi triedami: 9 tried bolo na I. stupni, 3 triedy na II. stupni. 8. ročník sme nemali. Nechceli sme žiakov končiacich ročníkov vytrhnúť zo škôl, aby sa u nich nenarušili adaptačné vplyvy. Výuku v novej škole, kde čerpalo vedomosti asi 400 žiakov, zabezpečoval  16-členný, vekovo rôznorodý kolektív. Boli tu 4 vychovávateľky a 8 prevádzkových zamestnancov. Aj napriek tomu, že sme nemali telocvičňu a školské ihrisko, žiaci sa tu od začiatku cítili veľmi príjemne. Hodiny telesnej výchovy absolvovali vo vnútorných priestoroch školy, alebo na detskom ihrisku na sídlisku. 20. február 1995 si určite pamätajú nielen žiaci, ale aj pedagógovia našej školy, pretože tento deň sa stal dňom otvorenia vytúženej telocvične. V školskom roku 1996 - 97 nastala zmena vo vedení školy. Novým riaditeľom sa stal PaedDr. František Ňaršanský.

Jeho zásluhou sa zorganizovalo v okolí školy, najmä na ihrisku, niekoľko brigád, kde sa urobil veľký kus práce. Značnú pomoc poskytli rodičia našich žiakov, učitelia, ako aj samotní žiaci. Od roku 1999 má naša škola vlastné logo, ktoré navrhla a zrealizovala Mgr. Anna Čižmárová.

Dňa 26. 5. 2000 sa splnil veľký sen mnohých žiakov a pedagógov. Za pomoci sponzorov a priateľov školy sa podarilo vybudovať tenisové kurty, kde nadaní žiaci môžu rozvíjať svoje talenty. Už desiaty rok sa žiaci našej školy pod vedením vyučujúcich zúčastňujú na súťažiach s rôznym zameraním, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Zo športu môžeme spomenúť volejbal dievčat (reprezentácia na celoslovenskom kole), nohejbal, hokejbal, plávanie, streľba zo vzduchovky, branný pretek.
Našu školu reprezentujú nielen žiaci, ale aj učitelia (plážový volejbal, volejbal, futbal, basketbal, mini futbal, Branný pretek o pohár vedúceho OŠ).
V prednese poézie a prózy žiaci získavajú pekné umiestnenia v súťaži Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Rozprávkove vretienko, Šaliansky Maťko... Máme aj spevácke talenty, ktoré nás reprezentujú   v súťaži Zemplín spieva, Zorničkin slávik, kde sme sa prepracovali na celoslovenské kolo. Úspechy v boji s číslami získavame v pytagoriáde, matematickej olympiáde či v MAKSe. Čo sa týka cudzích jazykov, žiaci majú možnosť vybrať si jazyk nemecký, anglický a francúzsky. V roku 1999 žiačka našej školy  Mária Hrivňáková reprezentovala  Košický kraj na celoštátnom kole v Bratislave v olympiáde z francúzskeho jazyka. Celoslovenské ocenenie sme získali aj vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.  V roku 1994 naša škola zorganizovala vedomostnú súťaž pod názvom "Severiáda". Odvtedy sa pravidelne každý rok na našej škole stretávajú žiaci trebišovských škôl, aby si hravou formou preverili všeobecné znalosti.

LEGO učebňaOkrem súťaží sa na škole organizujú aj rôzne besedy, napr. beseda na tému Kriminalita mládeže, Protidrogová prevencia, beseda zameraná na dopravnú výchovu, sexuálnu výchovu... Na prvom stupni sme zorganizovali besedu s Mudr. Ruženou Anďalovou, autorkou knihy "Prázdninové odreninky". Pre žiakov prvého stupňa máme zriadenú LEGO učebňu, v ktorej žiaci rozvíjajú svoje technické myslenie.
Od začiatku existencie našej školy žiaci vysádzajú stromčeky, zveľaďujú okolie školy. Vždy najstarší žiaci zasadia strom ako symbol Dňa Zeme, a tak odovzdajú štafetu najmladším žiakom, ktorí sa o tento strom starajú. Stromčeky nevysádzajú z povinnosti ale z presvedčenia, že budú mať pekné prostredie. Žiaci, ktorí sa podieľali na vysadení školského areálu sú už stredoškoláci a z tých malých stromčekov sú krásne zdravé stromy. K spestreniu života v škole prispievame aj akciami ako je Mikuláš, posedenie pri jedličke, karneval, juniáles. Na konci školského roka je u nás tradične rozlúčka s končiacimi žiakmi. Nezabúdame na najlepších žiakov, ktorých vždy patrične odmeníme.

ZŠ Sever je v našom meste najmladšia. Za uplynulé obdobie (od roku 1992) sme toho dokázali naozaj veľa. Už len samotný pohľad na areál školy hovorí za všetko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Boli  to žiaci, rodičia, učitelia,  zamestnanci  školy, no najmä sponzori. Naša škola bola  už 2-krát poctenná návštevou z ministerstva školstva. V roku 1993 nás navštívil minister školstva p. Paška, a v roku 2000 minister školstva M. Ftáčnik, ktorý ocenil najmä technické vybavenie učebne výpočtovej techniky. Túto učebňu pre žiakov sa nám podarilo vybudovať vďaka sponzorom.

O tom, že učitelia na našej škole odvádzajú dobrú prácu svedčí aj to, že od začiatku existencie osemročného gymnázia (6 rokov) tam máme 26 žiakov.