Skip to main content

Školská knižnica

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

Vitajte v školskej knižnici

„ Daruj knihu do knižnice, potešíš detské srdce." (dobrovoľná akcia pre žiakov, učiteľov, zamestnancov našej školy)

Počas školského roka sú pripravené rôzne aktivity na podporu a rozvoja čítania a záujmu o umeleckú, ale aj odbornú literatúru, ktorá prehlbuje čítaním s porozumením aj rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov. Niektoré z  aktivít sa realizujú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu – aj každodenne. Všetky aktivity majú viesť k rozvoju čítania, čitateľskej gramotnosti a podporiť pozitívny vzťah k čítaniu a knihám.

Rozvojový projekt – Čítame radi

 

PLÁN KOORDINÁTORA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Mgr. Nikola Macková
Mgr. Zuzana Goreová

 

AKTIVITY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

SEPTEMBER
Exkurzia v knižnici (5. roč.)

Záložka do knihy (Medzinárodný deň školských knižníc)

OKTÓBER
Záložka do knihy (Medzinárodný deň školských knižníc)

Vyučovacie hodiny v knižnici

NOVEMBER
„Daruj knihu do knižnice, potešíš detské srdce." (dobrovoľná akcia do konca decembra)

DECEMBER
Burza kníh

Daruj knihu do knižnice...

JANUÁR
Keby som bol ilustrátor

FEBRUÁR
Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy – školské kolo
Karneval v knižnici

MAREC
Marec – mesiac knihy: Týždeň hlasného čítania
Z rozprávky do rozprávky – čítame s pozorumením (5. roč.)
Súťaž o najlepšieho čitateľa

APRÍL
Čítame s Andersenom

MÁJ
Literárna tvorba žiakov, tvorivé písanie

JÚN
Čitateľský maratón  (číta celé Slovensko)
Kto prečíta viac – najlepší čitateľ školy (Vyhodnotenie za šk. rok)

 

Priebežne realizované akcie v šk. knižnici počas školského roka

  • Čitateľský strom (Aké knihy sme si z knižnice požičali?)
  • Čítaj v inom jazyku (ANJ)
  • Vydávanie školského časopisu
  • Návšteva školskej a mestskej knižnice
  • Vyučovacie hodiny v knižnici
  • Dramatizácia textu
  • Príprava kultúrnych programov na rôzne príležitosti
  • Literárna tvorba žiakov, tvorivé písanie
  • Stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi...
  • Tento plán aktivít je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať a pozmeňovať podľa podmienok počas celého školského roka.

Knižničný a výpožičný poriadok

Vyber si knihu.
2. Kniha má kód / číslo – neznič ho.
3. Neprehadzuj knihy v regáloch!
4. Knihu vráť tam, odkiaľ si ju zobral.
5. V knižnici nie si sám – neruš ostatných čitateľov, buď ohľaduplný.
6. Zaregistruj sa u knihovníka.
7. Knihu môžeš mať požičanú najdlhšie 1 mesiac.
8. Keď v stanovenom termíne nevrátiš knihu, budeš napomenutý.
9. Ak knihu stratíš, musíš uhradiť škodu jedným zo spôsobov:
- kúpiš takú istú knihu,
- nahradíš knihu inou knihou, podľa rozhodnutia knižnice,
- za knihu zaplatíš.
10. Keď budeš porušovať pravidlá knižnice, budeš z nej vykázaný.
11. Encyklopédie drahé knihy študuj v knižnici, nepožičiavajú sa domov.