Skip to main content

Predmetové komisie

PREDMETOVÉ KOMISIE A METODICKÉ ZDRUŽENIA

šk.rok 2019/2020

Jazyk a komunikácia ( SJL, NEJ, RUJ, ANJ )

predseda: Mgr. Zuzana Majerská

Matematika a práca s informáciami ( MAT, INF )

Človek a príroda ( FYZ, CHE, BIO )

predseda: Mgr. Adriana Bodnárová

Človek a hodnoty ( NBV, ETV )

Človek a spoločnosť ( OBN, DEJ, GEG )

predseda: Mgr. Peter Hreha

 Zdravie a pohyb (TŠV)

predseda: PaedDr. Jozef Pavlikovký

Umenie a kultúra ( VYV, HUV)

Človek a svet práce ( THD )

predseda: Mgr. Anna Čižmárová

MZ - 1.-4. roč.

predseda:  Mgr. Jarmila Ondrušová

MZ - 1.-4. roč. ŠKD

predseda:  Janka Pavlíková