Skip to main content

Rada školy

Rada školy, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.

Členovia Rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Delegovaný za
1. Mgr. Jozef Fedor predseda za rodičov
2. Mgr. Gabriela Gregušová tajomník za pedagogických zamestnancov
3. PaedDr. Jozef Pavlikovský člen za pedagogických zamestnancov
4. Mária Chomová člen za pedagogických zamestnancov
5. PaedDr. Natália Prihodová člen za rodičov
6. Tomáš Wilk člen za rodičov
7. Jana Jacková člen za rodičov
8. PhDr. Daniela Fecková člen za zriaďovateľa
9. Ladislav Ivan člen za zriaďovateľa
10. Mgr. Roman Ostrožovič člen za zriaďovateľa
11. Miroslav Davala člen za zriaďovateľa