Skip to main content

Žiacky parlament

Žiacky parlament vznikol v školskom roku 2008/2009. ŽP je poradný orgán riaditeľa školy a jeho sídlom je základná škola Sever. ŽP je dobrovoľne združenie žiakov 4.-9. ročníka ZŠ Sever bez rozdielu národnosti, vierovyznania , či sociálneho pôvodu. Žiaci sú volení do ŽP v priamych voľbách v kmeňových triedach školy, na jeden školský rok. Každú triedu zastupuje zvolený žiak.

Poslanie ŽP je:

 1. zastupovať všetkých žiakov ZŠ
 2. všímať si správanie, prospech, úspechy žiakov a upozorňovať na ne
 3. vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov
 4. prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaži v škole, podieľať sa na ich organizovaní
 5. pomáhať šetriť energiou v triedach a ostatných priestoroch školy
 6. podávať návrhy na skrášľovanie priestorov školy a jej okolia
 7. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy

O fungovaní ŽP je informovaná celá škola prostredníctvom parlamentnej nástenky a rozhlasového vysielania.

Práva členov ŽP:

 1. podieľat sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností
 2. asertívne vystupovať na pôde ŽP
 3. zmeniť svoj názor
 4. vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam.

Výbor ŽP je volený na prvom stretnutí ŽP a tvoria ho traja členovia: predseda, podpredseda, zapisovateľ.