Skip to main content

Výchovný poradca

Výchovný poradca je pedagogickým zamestnancom školy, do funkcie ho menuje riaditeľ, ktorému zodpovedá za plnenie úloh.Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí.

Úlohou VP je:

 • koordinovať a usmerňovať informačnú činnosť v oblasti profesionálnej orientácie žiakov,
 • informovať rodičov a žiakov o otázkach, týkajúcich sa voľby povolania, zriaďovania nových študijných a učebných odborov na SŠ,
 • sprostredkovávať kontakty medzi CPPP a P a školou,
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi, so špeciálnou pedagogičkou v škole, s CPPP a P v Trebišove, so strednými školami,
 • pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom,
 • zúčastňovať sa na poradách výchovných poradcov

Z činnosti výchovného poradcu:

 • pracuje s programom Proforient,
 • vypĺňa prihlášky na SŠ a odosiela ich v stanovenom termíne,
 • vypisuje zápisné lístky žiakom na stredné školy,
 • kompletizuje vstupné doklady žiakov 8.ročníka,
 • poskytuje konzultácie žiakom a rodičom pri výbere stredných škôl,
 • poskytuje informácie o voľbe povolania pre žiakov končiacich v nižších ročníkoch,
 • navštevuje so žiakmi Deň otvorených dverí na SŠ,
 • realizuje besedy so zástupcami stredných škôl,
 • organizuje rodičovské združenie pre 9.ročník súčasťou zástupcov SŠ,
 • vedie evidenciu žiakov na sledovanie vývinu záujmu o povolanie ( 1. –9.roč. )
 • získava informácie z internetu ( www.svsmi.sk, www.povolania.sk, www.stredneskoly.eu, www stránky stredných škôl)

Plán práce výchovného poradcu