Skip to main content

Školský klub detí

Škoský klub detí (ŠKD) -- jeho tri oddelenia sú  v prevádzke denne od 11.35 - 16.35 hod. počas školského roka, okrem sviatkov, dní pracovného pokoja a školských prázdnin.

Deti navštevujúce ŠKD prichádzajú do klubu po skončení vyučovania. ŠKD je zameraný predovšetkým na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Školský klub detí pri Základnej škole, Pribinova 34, 075 01 Trebišov


VÝCHOVNÝ PROGRAM

 • Názov výchovného programu ÚSMEV
 • Forma výchovy a vzdelávania poldenná
 • Druh školského zariadenia štátne
 • Výchovný jazyk slovenský
 • Dátum prerokovania v pedagogickej rade 31. 08. 2018
 • Dátum prerokovania v rade školy 19. 06. 2018
 • Platnosť výchovného programu od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2022
 • Zriaďovateľ Mesto Trebišov

PaedDr. František Ňaršanský

 riaditeľ školy

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

2.1 Charakteristika školského klubu detí

Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Pribinova 34 v Trebišove je školské zariadenie, ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom výchovno-vzdelávacích, oddychových, záujmových a rekreačných činností. Pracuje ako súčasť základnej školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom mladšieho aj staršieho školského veku, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálne začleneným deťom.

Jeho cieľom je :

 • zabezpečovať záujmové vzdelávanie pre deti podľa Výchovného programu
 • zabezpečovať prípravu na vyučovanie formou didaktických hier
 • uspokojovať a rozvíjať záujmy v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin
 • rozvíjať čitateľskú gramotnosť

Činnosti sa uskutočňujú vo vekovo zmiešaných oddeleniach.

Pre svoju každodennú činnosť využíva priestory učební 1. stupňa a herňu. Na záujmovú činnosť využíva okrem učební odbornú učebňu informatiky, školskú kuchynku, telocvičňu a všešportové asfaltové ihrisko, ktoré sú súčasťou areálu školy. Poloha školy umožňuje využitie okolitého prostredia k činnostiam v prírode.

Pedagogická činnosť v školskom klube detí je zameraná na všestranné formovanie osobnosti dieťaťa. V budúcnosti sa chceme viac zamerať na programy podporujúce zdravie a pohyb detí. Zdravie považujeme za podmienku umožňujúcu udržateľnosť hodnotného života.

2.2 Charakteristika a počty detí v školskom klube detí

Školský klub detí navštevujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Pracuje ako súčasť ZŠ a nachádza sa v budove školy. Skladá sa z heterogénnych oddelení. Výchovný program sa vzťahuje na všetky typy oddelení s prihliadnutím na schopnosti a zručnosti detí.

V budúcnosti chceme zvýšiť počet detí navštevujúcich ŠKD, ktoré nemajú vo svojom rodinnom prostredí vytvorené tie najlepšie podmienky pre svoj vývin, výchovu a vzdelávanie. Jedná sa hlavne o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2.3 Zapojenie do projektov

V rámci školského klubu detí vytvárame podmienky pre rôzne športové aktivity detí, ktoré sú dôležité pre ich správny vývin.

Projekty, do ktorých sa školský klub detí zapája sú kultúrne programy, ekologické programy, projekty zamerané na dopravnú výchovu detí, zdravú výživu, športové popoludnia a iné, z ktorých niektoré sú celoškolskými projektmi a v rámci školského klubu sa v spolupráci s učiteľmi rozpracovávajú.

2.4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Školský klub detí spolupracuje s rodičmi prostredníctvom :

 • Rady školy
 • Výboru rodičovského združenia
 • Celoškolských zasadnutí triednych schôdzok.

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a spočíva v rôznych formách pomoci pri zabezpečovaní a príprave tradičných športových a kultúrnych podujatí ŠKD ako sú Deň matiek, zimné radovánky, karneval, vianočný program, tvorivé dielne, Deň detí, Deň otvorených dverí, Svetlonos a iné.

Spolupráca spočíva v organizovaní besied s rôznymi odborníkmi, praktických
ukážkach práce jednotlivých zložiek, organizovaní tvorivých dielní a kultúrnych vystúpení.

2.5 Ciele školského klubu detí

Školský klubu detí poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií detí ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov :

 • rozvíjať komunikačné , sociálne, občianske a kultúrne kompetencie detí
 • rozvíjať kompetencie k zmysluplnému využívaniu voľného času
 • vytvárať priestor pre tvorivé aktivity
 • poskytovať deťom priame zážitky
 • určovať pravidlá a kontrolovať ich dodržiavanie
 • motivovať k dobrovoľnosti a tým k spokojnosti s pobytom v ŠKD
 • spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k ostatným deťom, učiteľom, rodičom a k svojmu širšiemu prírodnému a kultúrnemu prostrediu naučiť deti uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti
 • niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie
 • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v oddeleniach ŠKD
 • vychovávať v duchu humanizmu v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa
 • chrániť deti pred negatívnými vplyvmi spoločnosti v spolupráci s PEER aktivistami

Hlavným cieľom výchovy v ŠKD je rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré deti získavajú vo vzdelávaní v škole, ktoré by im umožnili realizovať sa v živote ako aktívny občan schopný žiť v otvorenej informačnej spoločnosti, schopný tvorivo a kriticky myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, chrániť svoje zdravie, životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

Poslaním výchovy v ŠKD je komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej, vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj vyšších motívov v správaní dieťaťa a formovať v ňom ušľachtilé hodnoty ako sú láska, úcta, rešpekt, rovnosť, sloboda ( ale nie na úkor druhých ), tolerancia, čestnosť, vzájomná pomoc a spolupráca, nenásilné riešenie konfliktov a pod.

Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a problematike v oblasti migrácie.

2.6 Charakteristika Výchovného programu

 • vo svojej činnosti vychádza zo Školského vzdelávacieho programu, vytvára priestor pre také oblasti, na ktoré v Školskom vzdelávacom programe v súčasných učebných osnovách nie je veľký priestor napríklad tzv. prierezové témy
 • vychádza z kľúčových kompetencií žiaka základnej školy podľa dokumentu ISCED 1 a koncepcie rozvoja školy
 • variabilne reaguje na aktívne trávenie voľného času detí

2.7 Kľúčové kompetencie

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej základnej školy, navzájom sa prelínajú a rozvíjajú v jednotlivých oblastiach výchovy. Sú výsledkom celkového výchovno - vzdelávacieho procesu v ŠKD.

Kompetencie učiť sa učiť

 • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
 • získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov
 • zúčastňuje sa vedomostných súťaží
 • prejavuje záujem o nové informácie

Pedagogické stratégie

žiadať od detí, aby:

 • hodnotili situácie, vyvodzovali dôsledky z výsledkov myslenia a činností,
 • argumentovali, aktívne sa zapájali do besied, kvízov, súťaží, krúžkov, navštevovali výstavy, múzeá, knižnicu, pedagogické aktivity zamerané na hodnotenie situácií, vlastných aj cudzích výkonov, správania a javov, navodzovanie situácií s otvoreným koncom, aktivity, v ktorých sa učia deti nie prispôsobovať sa, ale rozvíjať ,využívanie zážitkových metód a foriem práce

Komunikačné kompetencie

 • zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
 • vypočuje si opačný názor
 • rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
 • prijíma spätnú väzbu

Pedagogické stratégie

vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, besedy, využitie situačnej metódy, práca s počítačom, vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh, tréning, individuálny prístup, záujmový krúžok

Sociálne kompetencie

 • pomenuje svoje potreby, city a pocity
 • zvládne jednoduché stresové situácie
 • vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
 • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
 • rešpektuje úlohy skupiny
 • efektívne spolupracuje v skupine
 • uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením
 • uvedomuje si potreby ostatných detí
 • poskytne pomoc alebo pomoc privolá

Pedagogické stratégie

povzbudenie, rozprávanie, dramatizácia, hry na riešenie konfliktov, besedy, navodzovanie modelových situácií, využitie situačnej metódy pri riešení rôznych situácií, inscenačná metóda, kde deti zinscenujú určitú situáciu a v diskusii sa pokúsia nájsť východisko, nájsť riešenie problému, hry na vciťovanie, hry na úprimnosť

Pracovné kompetencie

 • prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh
 • plánuje a hodnotí svoje činnosti
 • prijíma nové informácie a poznatky
 • dokončí prácu
 • kultivuje svoju vytrvalosť
 • plní si svoje povinnosti
 • ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
 • rozvíja manuálne zručnosti

Pedagogické stratégie

povzbudenie, tréning, hodnotenie, aktivizácia, motivácia, kooperačné hry, tvorivé dielne, činnosti s využitím nových pracovných techník, materiálov, vlastná práca, záujmový krúžok

Občianske kompetencie

 • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
 • uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
 • je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení
 • prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

Pedagogické stratégie

individuálny prístup, návšteva divadelných predstavení, film, hranie rolí, hry na vciťovanie, aktívny prístup k príprave programov, spoločné podujatia

Kultúrne kompetencie

 • učí sa poznávať kultúrno - historické dedičstvo a ľudové tradície
 • poznáva ľudovú kultúru svojho regiónu
 • učí sa správať kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám
 • rešpektuje iné kultúry a zvyky, náboženstvo
 • prijíma kultúrne podnety
 • podieľa sa na kultúrnych podujatiach
 • ovláda základy kultúrneho správania

Pedagogické stratégie

záujmový krúžok, tvorivé dielne, kultúrne programy, vysvetlenie, motivácia, návšteva kultúrneho podujatia, ukážky, výstava prác, exkurzia, výtvarné stvárnenie zážitku

Kompetencie k využívaniu voľného času

 • učí sa účelne tráviť voľný čas
 • učí sa vyberať svoje záujmy
 • učí sa odmietnuť nevhodné podnety pre trávenie voľného času Pedagogické stratégie

záujmové krúžky, vysvetlenie, motivácia, individuálny prístup, tréning

 1. Formy výchovy a vzdelávania

V školskom klube detí uplatňujeme poldennú formu výchovy a vzdelávania, ktorá je prispôsobená vyučovaciemu procesu.

 

 1. Výchovu a vzdelávanie v realizujeme v týchto tematických oblastiach

4.1 Vzdelávacia oblasť

Obsahom tejto oblasti je rozvoj rozumového poznávania, rozvoj reči, rozvoj konvergentného, divergentného a tvorivého myslenia, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :

 • rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie
 • rozvíjať efektívne spôsoby učenia, aktívne počúvanie s porozumením
 • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
 • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 • vedieť získané informácie spracovať v rôznych projektoch

4.2 Spoločensko-vedná oblasť

V tejto oblasti nám ide výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania detí, o rozvoj schopnosti využívať kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, empatiu a pozitívne hodnotenie druhých.

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • spolurozhodovať o živote v skupine
 • rozvíjať základy zručností sebahodnotenia a empatie
 • prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
 • pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
 • posilniť základy hrdosti
 • kultivovať kultúrne návyky a vyj adrovanie
 • vyjadrovať svoj názor
 • vedieť vypočuť opačný názor
 • rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní
 • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
 • poskytnúť pomoc alebo privolať pomoc

4.3 Pracovno- technická oblasť

Obsahom tejto oblasti je rozvoj pracovných návykov, osvojenie si základných zručností a cez činnosti prispieť k úcte k práci.

 • vedieť spolupracovať so skupinou
 • vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele
 • rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
 • získavať základy zručností potrebných pre praktický život
 • vytrvať pri určitej činnosti
 • dokončiť začatú prácu
 • navštíviť remeselný dvor

4.4 Prírodovedno-environmentálna oblasť

Za dôležité považujeme aby deti získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode.

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :

 • vytvárať správny postoj ochrane životného prostredia
 • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
 • zapojiť sa do separácie odpadov
 • podporovať pohybové aktivity v prírode

4.5 Esteticko-výchovná oblasť

Obsahom tejto oblasti je výchova osobnosti, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :

 • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám
 • rozvíj ať základy vzťahu k umeniu
 • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
 • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
 • prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
 • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
 • objavovať krásu v bežnom živote

4.6 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb.

 • kultivovať základné hygienické návyky
 • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
 • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu, prevencia obezity - rozvíjať športový talent a schopnosti

Základnou pedagogickou stratégiou a súčasne základnou organizačnou jednotkou práce v ŠKD je pedagogická aktivita, ktorá má variabilný charakter podľa toho či ide o :

 1. pravidelnú činnosť, ktorá sa vyskytuje vo výchovnom programe každý deň
 2. príležitostnú činnosť napr. karnevaly, besedy, tvorivé dielne a iné
 3. priebežnú činnosť, ktorá je zameraná na aktívny oddych detí po vyučovaní
 4. prípravu na vyučovanie - po dohode s učiteľom a diskusii o cieľoch vyučovania v danej triede a následne v oddelení, pričom formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní          
 5. spontánnu činnosť, ktorá je špecifická a ponúka každému dieťaťu možnosť vlastnej voľby.

Spoločnou stratégiou pre všetky výchovné oblasti je vytvorenie prostredia, ktoré deti aktivizuje a motivuje k rozvíjaniu kompetencií získaných na vzdelávaní v škole.

 

 1. VÝCHOVNÝ PLÁN

Výchovný plán stanovuje skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) v jednotlivých výchovných oddeleniach na obdobie školského roka. Určuje minimálny počet VVČ v jednotlivých oblastiach výchovy ktoré vychovávateľky zrealizujú v školskom roku.

Sebaobslužné činnosti

 • obed, kultúra stolovania
 • zásady slušného správania
 • kultúra obliekania, ochrana zdravia sezónnym oblečením
 • praktické činnosti

Oddychové činnosti

 • krátkodobé činnosti zamerané na oddych
 • počúvanie hudby, počúvanie rozprávky
 • pozeranie rozprávky
 • čítanie
 • spoločenské, konštruktívne ,tvorivé hry
 • relaxačné cvičenia, relaxačné chvíľky
 • rozhovory, komunikačný kruh

Rekreačné činnosti

 • relaxačný charakter
 • pobyt vonku, pobyt v prírode, vychádzky, exkurzie
 • kolektívne , loptové a pohybové hry
 • hry s hračkami

Režimové momenty

 • momenty uplatňované pri zmene činnosti a podľa individuálnych požiadaviek režimu dňa detí - individuálny charakter, individuálne činnosti
 • krúžky v škole
 • odchod a návrat do a z umeleckej školy, jazykovej školy a pod.
 • presuny detí
 • obliekanie ,vyzliekanie
 • odchod na vycházku
 • príprava na obed - hygiena , umývanie rúk a pod.

Príprava na vyučovanie

 • upevňovanie učiva na základe požiadaviek školského vzdelávacieho programu
 • písanie úloh
 • didaktické hry
 • čítanie
 • ústne precvičovanie
 • práca s odbornou literatúrou, slovníkmi
 • logické hry

Vychovávateľka koordinuje VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie formou didaktických hier), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami.

5.1. Zoznam oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno- vzdelávacích činností

Por.

č.

Oblasť výchovy

NPVH 1. ročník

NPVH 2. ročník

NPVH 3. ročník

NPVH 4. ročník

1.

Vzdelávacia

115

115

115

115

2.

Pracovno - technická

34

34

34

34

3.

Prírodovedno-environmentálna

35

35

35

35

4.

Spoločensko - vedná

33

33

33

33

5.

Esteticko - výchovná

36

36

36

36

6.

Telovýchovná,zdravotná a športová

59

59

59

59

 

SPOLU:

312

312

312

312

 

Základné výchovné oddelenia

Výchovné oddelenie

vychovávateľka

1. oddelenie

Janka Pavlíková

2. oddelenie

Alena Babuľáková

3. oddelenie

Tatiana Salagová

4. oddelenie

Zdenek Hártl

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Samostatne písať úlohy

Rozvíjanie vedomostí, čítanie a reprodukcia textu

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry,

Spoločensko - vedná oblasť

Rozvíjať získané poznatky, čitateľská gramotnosť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku

Spolurozhodovať o živote v oddelení

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom , starším

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebamotivácie a empatie

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť si opačný názor

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Čo je diskriminácia, moje práva, tvoje práva, vychádzanie s ostatnými bez násilia

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, vychádzanie s ostatným bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie

Ovládať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, prejav úcty, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Život so zdravotným postihnutím, vzťah k handicapovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

 

Pracovno - technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v oddelení, pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni,

Kultivovať základné hygienické návyky

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

Presnosť a čistota práce , splnenie úlohy,

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Vedieť spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti Spolupráca, vytváranie

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Starostlivosť o živý kútik, zeleň v okolí, polievanie kvetov, presádzanie

Prírodo - enviromentálna oblasť

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, pozorovanie zmien v prírode šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie neekologického odpadu

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci, meste, múzeum, galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc miestne noviny, história a dnešok

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený k tvorivej činnosti, upevňovať regionálne zvyky

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku,

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka

Telovýchovná oblasť

Objavovať a vnímať krásu prírody v bežnom živote

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné hygienické návyky

Prechádzka, bicyklovanie, sánkovanie, cvi­čenie v telocvični, pingpong, kolektívne loptové hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby,

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

Dodržiavať pravidelný pohyb a cvičenie

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramida, prevencia obezity

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Záujmová činnosť, športové hry

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

 

 1. Výchovný jazyk: slovenský

 • viesť deti k zdokonaľovaniu sa v používaní spisovného jazyka - jeho písomnej a ústnej formy
 • rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom hier, kultúrnych programov, besied
 • rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorbu vlastných príbehov, rozprávok, zážitkov
 • na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť, kultúru prejavu
 1. Materiálno-technické a priestorové podmienky

Pre svoju každodennú činnosť ŠKD využíva priestory učební 1. stupňa a priestory ŠKD s dvoma herňami a samostatným sociálnym zariadením. Každá učebňa je vybavená kobercom vzhľadom na to, že väčšina detí trávi čas hier na zemi. Priestor učební je vybavený nábytkom s rozmanitými hrami, stavebnicami, pomôckami na výtvarné a pracovno-technické činnosti, magnetofónom s CD prehrávačom,, prípadne počítačom, televízorom a športovým náčiním.

Na záujmovú činnosť využíva okrem učební odbornú učebňu informatiky, školskú kuchynku, školskú knižnicu, telocvičňu, všešportové asfaltové ihrisko s využitím HRAJISKA / maľované skákacie plochy pre deti / a posilňovňu, ktoré sú súčasťou areálu školy.

Pre vychovávateľky je v ŠKD zriadená kancelária,vybavená počítačom, uzamykateľnými skrinkami a iným nábytkom. K dispozícii je kabinet na uskladnenie pomôcok pracovno- technického charakteru na zájmové činnosti a kabinet na pomôcky pre pobyt vonku / športové náčinie /.

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia je získať spätnú väzbu a poskytnúť ju dieťaťu a jeho rodičom. Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy / kompetencie dieťaťa/. Prevláda pozitívne hodnotenie čo vedie dieťa k záujmu a motivuje ho k akejkoľvek činnosti. Pochvalou a povzbudením dávame dieťaťu príležitosť prežiť pocit radosti z úspechu. Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a spolupráce s rodičmi.

Podklady na hodnotenie získame týmito metódami a formami :

 • pozorovaním
 • rozhovormi s rodičmi, učiteľmi
 • dotazník
 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Súčasťou riadiacej práce v oblasti výchovy a vzdelávania detí je aj kontrolná činnosť s cieľom získať spätné informácie o úrovni výchovy a vzdelávania, analyzovať daný stav, prípadne navodiť zmeny. V tejto činnosti budeme vychádzať z plánu kontrolnej činnosti ako integrálnej súčasti systému riadenia školy.

Kontrola bude zameraná na :

 • dodržiavanie psychohygienických zásad
 • kontrolu kvality v procese výchovy a vzdelávania
 • kontrolu pedagogickej dokumentácie

Formy kontroly:

 • hospitačná činnosť
 • pozorovanie
 • rozhovor

Hodnotenie práce bude vychádzať zo systému kritérií, na základe ktorých bude zamestnávateľ motivovať a oceňovať vychovávateľky za dosiahnuté výsledky, kvalitu plnenia úloh ako aj vykonanie prác nad rámec ich pracovných povinností.

v

Prílohy k Výchovnému programu SKD :

 1. Školský poriadok ŠKD
 2. SWOT analýza
 3. Denný režim
 4. Výchovné osnovy 

Školský poriadok ŠKD

 

Všeobecné ustanovenie

1. Vnútorný poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno- právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase.

 

2. Riadenie a organizácia SKD

 1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy a ZRŠ poverený vedením ŠKD.
 2. Činnosť ŠKD je zameraná na aktívne využívanie voľného času detí a riadi sa vypracovaným výchovným programom školského klubu .Príprava na vyučovanie sa riadi vypracovaným a schváleným výchovným plánom ŠKD.
 3. Vychovávateľky ŠKD sú členkami MZ a členkami pedagogickej rady školy.
 4. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.
 5. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí.
 6. ŠKD je súčasťou školy.

3. Prevádzka ŠKD

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

Režim dňa:

11.35h – príchod detí do školského klubu detí

11.45h – 12.45h – oddychová činnosť

12.45h – 13.30h – obed

13.30h – 14.15h – činnosť rekreačná

14.15h – 14.30h – olovrant

14.30h – 15.15h – činnosť záujmová

15.15h – 16.00h – vzdelávacia oblasť výchovy

16.00h – 16.30h – odchod detí domov

4. Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD

Riaditeľ, ZŠ Pribinova 34 v Trebišove vydáva nasledovné kritériá pre prijatie dieťaťa do ŠKD.

 1. Do ŠKD sa prijímajú deti I. a II. stupňa na základe písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku
 2. Žiadosť o prijatie sa podáva pri zápise do školy
 3. Deti sa do ŠKD prihlasujú vždy na jeden školský rok
 4. Do klubu sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.

 

5. Dochádzka detí do ŠKD

 1. Do oddelení školského klubu detí budú prednostne prijímané deti mladšieho školského veku.
 2. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti zákonného zástupcu o prijatí do ŠKD.

Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť rodičom písomne a pripojí sa k žiadosti.

 1. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD písomnou žiadosťou.
 2. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča. Dieťa preberá z ŠKD zákonný zástupca, alebo osoba poverená zákonným zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD.
 1. Ak odíde dieťa z ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť berie na seba rodič.

6. Starostlivosť o BOZP

 1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
 2. Prechod detí I. stupňa do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
 3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. Deti II. stupňa v rámci školy, dochádzajú do ŠKD samé .
 4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
 5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 7. Zakazuje sa akékoľvek používanie mobilných telefónov počas celej činnosti školského klubu./ Použiť ho možno len vo výnimočnej situácii s dovolením vychovávateľky./
 8. Dieťa v školskom klube musí byť riadne prezuté.
 9. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.
 10. Podávanie akýchkoľvek liekov s výnimkou chronického ochorenia je zakázané.

7. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v SKD

 1. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD určuje zriaďovateľ Mesto Trebišov.
 2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukážkou :
 • jednorázovo na celý školský rok
 • mesačne / vopred najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza/.

Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po15.dni v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.

 1. Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 3. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD

a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a

ŠKD o vyradení dieťa.

8. Práva a povinnosti dieťaťa

Dieťa má právo na :

 1. rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu
 2. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
 3. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 4. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou
 5. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 6. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 7. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 8. na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom výchovným programom
 9. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

Dieťa je povinné :

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
 2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia
 3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie
 4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané
 5. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi
 7. odovzdať čipovú kartu na obed svojej vychovávateľke

9. Výchovná a vzdelávacia činnosť

 1. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávateľky. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni.
 2. Po dohode s rodičmi detí, vychovávateľky venujú náležitú pozornosť príprave na vyučovanie. Deti podľa pokynov vychovávateľky vypracúvajú úlohy a hravou formou opakujú učivo.
 3. Vychovávateľky 1. ročníka učia deti samostatnosti pri stolovaní, základné hygienické návyky, samoobslužné práce v školskej jedálni.
 4. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje účasť aj na iných formách záujmovej činnosti v škole i mimo školy.
 5. V telovýchovnej ,zdravotnej a športovej oblasti vychovávateľky vychádzkami , výletmi, športom a cvičením umožňujú deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.
 6. ŠKD organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia / vstupné sa hradí formou kultúrnych poukazov, príspevkami rodičov/.
 7. Na záujmovú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú činnosť sa využíva telocvičňa, ihrisko a iné objekty školy.

10. Záverečné ustanovenie

Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD. Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 1.septembra 2018.

 

SWOT analýza ŠKD

Silné stránky

Slabé stránky

Kvalita pedagogických pracovníkov

Zmiešané oddelenia ŠKD

Nové priestory ŠKD

Slabé právne povedomie

Dobré materiálne vybavenie ŠKD

Dve ZŠ na jednej ulici

Dobrá komunikácia medzi vychovávateľkami a vedením školy

Prezentácia na verejnosti- vystúpenia, spoločný program

Vhodné podmienky na šport Prevádzka od 11.35hod.-16.30hod.

Zapájanie sa rodičov do akcií ŠKD Veľmi dobrá klubová činnosť

Nevhodné riešenie delenia obvodov

Príležitosti

Riziká

Príležitosti na vzdelávanie pedagogických

Normatív na žiaka

pracovníkov

Migrácia Rómov

Pracovné stretnutia VV mesta

Silná konkurencia ZŠ v meste

Hľadanie sponzorov

Zvyšujúca sa nezamestnanosť a ekonomická

Pracovanie na projekte

situácia

 

Z výsledkov SWOT analýzy vieme o silných a slabých stránkach ŠKD.

Silné stránky- sú postavené na dlhoročných skúsenostiach vychovávateliek a dobrej spolupráci s vedením školy. Silnou stránkou je dobrá spolupráca a zapájanie rodičov detí do spoločných akcií organizovaných ŠKD.

Slabé stránky- medzi slabé stránky patrí silná konkurencia iných škôl v meste a nevhodne riešený obvod.

Návrhy na riešenie pre zlepšenie činnosti ŠKD: Pokračovanie v nastúpenom trende, pokúsiť sa apelovať na zriaďovateľa o zmenu riešenia školského obvodu.

 

Denný režim

Časový rozvrh činnosti ŠKD

11,35 hod.- 14,00 hod. - individuálne podľa oddelení:

obed

oddychovo- relaxačná činnosti záujmové vzdelávanie

   14,00 hod. - 14,15 hod. - režimový moment / presuny, sebaobslužná činnosť/

   14,15 hod. - 15,00 hod. - športovo- rekreačná činnosť / pobyt vonku, vychádzky, pohybové

                        hry                            

   15,00 hod. - 15,15 hod. - režimový moment / presuny, hygiena, olovrant /

15,15 hod.- 16,00 hod. - príprava na vyučovanie / didaktické hry, precvičovanie a písanie DÚ,

čítanie, riešenie matematických úloh

   16,00 hod.- 16,30 hod. - stretávací klub / nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného

charakteru, hry podľa záujmu detí až do odchodu domov

 


 

VÝCHOVNÉ OSNOVY

Tématické oblasti výchovy sa prispôsobia vekovému zloženiu detí v oddelení.

 

Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom ŠKD.

Sú vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú výchovnovzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovnovzdelávacích činností pre jedno oddelenie na obdobie školského roka.

 

 

Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD

         

Vzdelávacia oblasť

Spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Obhajovať si svoj názor

Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie

Aktivačné hry

Vypočuť si opačný názor

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ

Vysvetlenie Tréning Aktivačné hry Hranie rolí Dramatizácia

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Individuálny prístup Motivácia Aktivizácia Kooperačné hry Hry na dôveru Hranie rolí

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť,

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na vciťovanie

Prejavovať úctu

k rodičom, starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia

Individuálny prístup

Film

Rozprávka

Hranie rolí

Hry na vciťovanie

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotným

postihnutím, čo je

predsudok, vzťah

k deťom s handicapom

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Rozprávka

Hry na vciťovane

Hranie rolí

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Brainstorming

Hry na riešenie

konfliktov

Hry na dôveru

Hry na

 

sebapresadzovanie

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca

Tvorivá dielňa

Film

Rozprávka

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie

Dramatizácia

Kurz

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s počítačom,

komunikácia

s internetom, práca

v textovom a grafickom

editore

Individuálny prístup

Braisntorming

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

Rozlíšiť kultúrne

a nekultúrne prejavy

v správaní sa

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia spolužitie bez násilia

Individuálny prístup Vysvetlenie Tréning Aktivačné hry Hranie rolí

Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry na riešenie

konfliktov

Hranie rolí

Dramatizácia

Pomenovať znaky

harmonickej

a problémovej rodiny

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Film

Rozprávka

 

Pracovno-technická oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické

Sebaobsluha, poriadok na stole,

Individuálny prístup Vysvetlenie

 

 

Návyky

v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Motivácia Aktivizácia Tréning Hodnotenie

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na

sebapresadzovanie

Vychádzka

Exkurzia

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Individuálny prístup

Rozhovor

Tréning

Vysvetlenie

Hodnotenie

Hry na dôveru

Vlastná práca

Projekt

Vedieť spolupracovať so skupinou

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

Rozvíjať základy Manuálnych a technických zručností

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca

Individuálny prístup Povzbudenie Vysvetlenie Aktivizácia Tvorivá dielňa Záujmový krúžok Vlastná práca Výstava prác Besiedka

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

Individuálny prístup Tréning Povzbudenie Aktivačné hry Vlastná práca Výstava

 

 

 

Besiedka

Získať základné zručnosti

Maska na karneval,

Individuálny prístup

v tvorbe jednoduchých

kalendár oddelenia,

Vysvetlenie

projektov

návrh oddychového

Povzbudenie

 

kútika v oddelení

Brainstorming Tvorivá dielňa Kooperačné hry Vlastná práca Prezentácia

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Individuálny prístup Vysvetlenie Ekologické hry

Rozvíjať zručnosti pri

jednoduchej činnosti na

tvorbe

a ochrane životného

prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu zber prírodnín

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

Stravovacie návyky, pitný

režim striedanie práce

s odpočinkom, prvá pomoc,

obliekanie podľa ročných

období

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

 

Esteticko-výchovná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Návšteva kina, galérie,

múzea,

kultúrnych pamiatok v obci a

v regióne, ľudové tradície a

zvyky, povesti, názvy ulíc,

miestne noviny, história

a dnešok

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Ukážka

Film

Rozprávka

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Súťaž

Vychádzka

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť,

Motivácia Ukážka Povzbudenie Návšteva kultúrneho podujatia

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia

ndividuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Brainstorming

Prezentácia

Výstava prác

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka, vlastná skúsenosť

Individuálny prístup Povzbudenie Pozorovanie Ilustrácia zážitku

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne športové hry

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Beseda s odborníkom

Výtvarné stvárnenie zážitku

Súťaž

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

Rozvíjať športový talent a schopnosti

Záujmová činnosť,

futbal

basketbal,

tenis

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie Aktivizácia

Súťaž