Skip to main content

!!! Žiadosť o dotáciu na stravovanie !!!

ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na deti, ktoré navštevujú základnú školu

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate  a dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do  ZŠ).

Ak dieťa navštevuje a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na  dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na  tlačive Žiadosť o dotáciu na stravu (návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania ZŠ Pribinova 34,Trebišov. V prípade, že dieťa sa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov.

V prípade, ak nedoručíte  návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne do 4.8.2023, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

„KOMPENZÁCIA POPLATKU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ZA ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA A V HMOTNEJ NÚDZI 2“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 2.výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2 “.

Cieľom výzvy bola kompenzácia poplatku za školský klub detí  pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstránila hlavná prekážka -poplatky za ŠKD pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Tešíme sa, že sme boli úspešní  v tejto výzve opäť. S úctou PaedDr.František ŇARŠANSKÝ , riaditeľ školy