Skip to main content

Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pedagóg

V zmysle § 84, odst. 1 zákona č.138/2019 Z. z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov
Kontakt : 0918 642 667
Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: Sociálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov : Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
Druh pracovného pomeru: Na dobu určitú od 1.9.2023 do 31.8.2024, 75% úväzok
Požadované schopnosti a osobné vlastnosti : Samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie a ochota ďalej sa vzdelávať.
Iné doplňujúce údaje : Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 25.8.2023. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov) V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.

V Trebišove dňa 21.8.2023 PaedDr. František Ňaršanský

riaditeľ školy
Kontakt: 0918 642 667 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www. zspribinovatv.edu.sk IČO: 355 41 067